Het Korps Politie Suriname

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

  • Bescherming van de rechtsstaat
  • Integriteit en ethiek
  • Klantgericht- en klantvriendelijkheid
  • Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

De missie van het Korps Politie Suriname
Het Korps Politie Suriname streeft naar het bieden van duurzame politiezorg op het totale grondgebied van de Republiek Suriname, alsook bescherming van de rechtsstaat in al haar facetten.

De visie van het Korps Politie Suriname

Wij zullen alles wat in ons vermogen ligt en alle aan ons ten dienste staande wettelijke middelen gebruiken/inzetten om dienstbaar naar de gemeenschap te zijn en daarbij steeds reflecteren op het handelen van onze politieorganisatie in het algemeen en in het bijzonder onze medewerkers.

Bijzondere aandachtsgroepen en beleidsaccenten

Het korps heeft een bijzondere aandacht voor jongeren in onze samenleving. Preventie en voorlichting als middel tot voorkomen van crimineel gedrag zijn instrumenten van de politie, naast strafrechtelijke handhaving en hulpverlening.

Mensenhandel is een wereldwijd probleem dat internationaal wordt bestreden. Suriname heeft zich door ondertekening van internationale verdragen aangesloten in de rij van landen die de handel en het exploiteren van mensen bestrijden.

Het verkeer en handhaving van verkeersregels wordt met de aanschaf van rijdend materieel, naast het opleiden, trainen en coachen van verkeersdeskundigen in het korps, voortvarend ter hand genomen. Het huidige wegennet blijkt de toename van de verkeersintensiteit niet zonder de nodige problemen te kunnen verwerken en vereist aangepaste politiezorg.

Grensoverschrijdende- en georganiseerde criminaliteit heeft geleid tot een intensieve samenwerking met politieorganisaties in binnen- en buitenland. Hierbij zijn de nationale en internationale handel in drugs en wapens voorbeelden van vormen van criminaliteit die bijzondere aandacht van de politie hebben.

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.